PHP ile Mail Gönderme API

Merhaba arkadaşlar kısaca phpmailer kütüphanesini kullanarak basit http post isteği ile mail gönderimi yapan bir api servisi yazacağız.

Makale Başlıkları

Adım 1: PHPMailer Kütüphanesinin İndirilmesi

PHPMailer kütüphanesi, e-posta gönderme işlemini kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bir PHP kütüphanesidir. Öncelikle, PHPMailer kütüphanesini indirin ve projenizin klasörüne ekleyin. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Adım 2: api.php Dosyasının Hazırlanması

E-posta gönderimi yapacağınız api.php dosyasını hazırlıyoruz.

<?php 

	//Import PHPMailer classes into the global namespace
	//These must be at the top of your script, not inside a function
	use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
	use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
	use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

	//Load Composer's autoloader
	require 'vendor/autoload.php';


	$allowSecret=['x1231x','vvas432'];

	if ($_POST) {

		if (in_array($_POST['data']['secret'], $allowSecret)) {
		

			//Create an instance; passing `true` enables exceptions
			$mail = new PHPMailer(true);

			try {
			  //Server settings
			  $mail->SMTPDebug = 0;           //Enable verbose debug output
			  $mail->isSMTP();                      //Send using SMTP
			  $mail->Host    = $_POST['data']['serverInfo']['hostname'];           //Set the SMTP server to send through
			  $mail->SMTPAuth  = true;                  //Enable SMTP authentication
			  $mail->CharSet = "UTF-8";
			  $mail->Username  = $_POST['data']['serverInfo']['username'];           //SMTP username
			  $mail->Password  = $_POST['data']['serverInfo']['password'];                //SMTP password
			  $mail->Port    = $_POST['data']['serverInfo']['port'];                  //TCP port to connect to; use 587 if you have set `SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS`

			  //Recipients
			  $mail->setFrom($_POST['data']['serverInfo']['username']);


			  foreach ($_POST['data']['address'] as $m) {
			  	$mail->addAddress($m);
			  }

			  $mail->addReplyTo($_POST['data']['reply']);


			  foreach ($_POST['data']['cc'] as $c) {
			  	$mail->addCC($c);
			  }


			  foreach ($_POST['data']['bcc'] as $bc) {
			  	$mail->addBCC($bc);
			  }


			  //Content
			  $mail->isHTML(true);                 //Set email format to HTML
			  $mail->Subject = $_POST['data']['subject'];
			  $mail->Body  = $_POST['data']['body'];
			  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

			  $mail->send();
			  echo 'Message has been sent';
			} catch (Exception $e) {
			  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
			}
		}	}else{

		echo "paramatre gönderilmedi, lütfen post ile bir parametre gönderin.";
	}


 ?>

Adım 3: mailgonder.php Dosyasının Hazırlanması

Bu dosya bizim api.php dosyasına yapacağımız http post request kodlarını içeriyor.

<?php 

$url = 'http://mailer.localhost/api.php';
$data = ['data' =>
	[

	'secret' => 'vvas432',
	'subject' => 'İletişim Formu',
	'body' => 'Bu bir test maildir lütfen yanıt vermeyin.',
	'serverInfo' => [
		'hostname' => 'mail.hostname.com',
		'username' => 'user@hostname.com',
		'password' => '&GPassxw',
		'port' => 587
	],
	'address' => ['enesphp@gmail.com'], //maili alacak kişiler
	'reply' => 'info@test.com', //yanıt adresi
	'cc' => ['info@tetabilisim.com'],
	'bcc' => ['enes@tetabilisim.com']
	] 

];


// use key 'http' even if you send the request to https://...
$options = array(
  'http' => array(
    'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
    'method' => 'POST',
    'content' => http_build_query($data)
  )
);
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, false, $context);
if ($result === FALSE) { }

var_dump($result);

?>

mailgonder.php dosyasında kendi mail sunucu bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

Videolu Anlatım 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir